Mozzarella & Pesto Corn Cakes

  Ingredients Kelkin Salted Corn Cakes Basil Pesto Mozzarella Cherry Tomatoes Method Spread Basil Pesto on the Corn Cake Top with Mozzarella & Tomatoes Enjoy!